Ở phần này tôi sẽ giới thiệu những website liệt kê danh sách các blog / website cho DoFollow để bạn tiện quảng cáo cho website công ty mình hơn. Mỗi một site có khoảng hơn 60 link và có teh63 xảy ra trùng lập nhau.

SEOMizer Do Follow Blogs – Great list of do follow blogs and submissions.DoFollow Blogs – Do follow blog directory.

Ultimate Do Follow List – Large do follow blog list.

MintList – List of over 250 do follow blogs.

D-List Do Follow Blogs – Over 200 do follow blogs.

Strategic Market Do Follow List -

Feverish Do Follow Blogs - List of do follow blogs.

Stephan Miller Do Follow Blog

Blogs That Follow – Directory of do follow blogs.

Digerati Do Follow Blogs (PDF) – Long list of do follow blogs.

Deep Linking Directory

High PR Do Follow Blogs – List of do follow blogs.

Do Follow Lists by Industry – List of blogs by industry.

Jim Karter Do Follow Blogs

David Leonhardt Do Follow Blog List

Tips for Web Do Follow – List of do follow blogs.

Terrazoa Do Follow Blog List – Also lists pagerank.

Nicusor Do Follow List

Follow list


Đăng bởi : Devin Nguyễn Công Quốc, ngày: 31-01-2012