1. Thêm chức năng chữ ký giám đốc trong các hóa đơn
2. Thanh toán nhiều phòng trong đơn đặt từ website
3. Chuyển menu thao tác phòng của lễ tân sang chuột trái để có thể thao tác ở các thiết bị thông minh.

Đăng bởi : Devin Nguyễn Công Quốc, ngày: 11-03-2015