1. Update thời gian tự động  logout được tăng lên thành 24 giờ thay vì 5 phút tự động logout như trước. Đề nghị quý khách cẩn thận với mật khẩu, khuyến cáo logout và tắt trình duyệt trước khi rời máy thời gian dài.
2. Update: trang chi tiết hóa đơn của hóa đơn tiền phòng cho hiển thị chi tiết nội dung của các dịch vụ đã dùng
3. Update: in chi tiết các dịch vụ của trang In hóa đơn dịch vụ của phòng
4. Fix sửa dịch vụ trong hóa đơn tiền phòng

Đăng bởi : Devin Nguyễn Công Quốc, ngày: 15-02-2014