1. Cho phép phân quyền để chỉnh sửa ngày checkin trong danh sách phòng lễ tân
2. Cho phép phân quyền để chỉnh sửa ngày checkout trong khi tính tiền
3. Cho phép phân quyền để chỉnh sửa ngày checkin, checkout trong khi tạo lại hóa đơn từ 1 hóa đơn đã hủy

Đăng bởi : Devin Nguyễn Công Quốc, ngày: 01-03-2014